Reglament Avarada

Localització : Platja de Fenals davant zona de la pineda.
Superfície ocupació:
1070 m2.
Nombre de places:
30 aproximadament

Període d'activitat: de Juny a Setembre

Horari servei mariners: Consultar

Característiques de les embarcacions

A motor: Únicament embarcacions amb motor fora borda.
Eslora màxima: 6 metres
Pes màxim: 800 kg.
A vela:
Eslora màxima de 6 metres

Condicions generals

Per tenir dret al servei d'avarada, caldrà ser soci actiu.

També s'admetran embarcacions de transeünts previ pagament de la quota diària corresponent.

En cas de limitació d’espai, per causes naturals o alienes al Club, les places disponibles s'adjudicaran per ordre d'antiguitat.

Les embarcacions que arriben per primera vegada han d'entregar fotocopia de la documentació amb les característiques tècniques i rebut de l'Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria. Aquest rebut actualitzat s'haurà de lliurar de nou cada any a la Secretaria del Club.

Els responsables de la Platja tindran la facultat d'impedir la sortida d'embarcacions quan l’ estat de la mar ho faci aconsellable.

No es podran utilitzar les boies del canal de sortida per avarar embarcacions excepte en un cas d’emergència.

Qualsevol operació d’entrada i sortida d’embarcacions o  manipulació dels motors fora de l'horari establert, que no hagi estat prèviament autoritzada pels responsables de la Platja, resta completament prohibida.

Els propietaris de les embarcacions (excepte les que no ho precisen) hauran de tenir el seu propi “rul·lo” per poder deixar-hi l' embarcació.

Cal que en les maniobres de pujada i baixada d'embarcacions els acompanyants del patró abandonin el vaixell per facilitar les maniobres i alleugerar el pes.

Es demana que les embarcacions arribin al canal amb suficient temps per poder-les avarar abans que els mariners pleguin.

Si per causes de força major es preveu no arribar a temps, cal trucar als mariners per notificar la incidència.